?
Hard Disk ?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


vv HowStuffWorks , .

2001 3- 22.

Hard Disk - ?

Hard Disk-v vv . ̺ vv v (VCR), v - v Hard Disk- . vv vv - . Ǻ " v " .

vv v vv 㺺 , v.

Y

Hard Disk- vv 1950- . vv 21 , vv . v Hard Disk v, "fixed disk", "Winchesters" . vv "floppy disk" " " "hard disk" " " . Hard Disk- (, .) Floppy Disk .

v , v. . , v , v Hard Disk- :

  • v . v . vv v .
  • v v v 㺺, . v .
  • / v , / vv v, vv.
  • 5,08 / vv v , / 272 / .
  • vv v 㺺, vv v v .

v v Hard Disk-vv vv . v .

10-40 vv . . v 人 㺺 . ( v ) ASCII , vv v , vv . . v vv, Hard Disk CPU- .

v vv :

  • Data rate - CPU- . 5-40 .
  • Seek time - CPU- v , CPU- . 10-20 .

vvv - capacity .

 
 

Hundaga Hurelbaatar. Mar 22. 2001.


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006