?
Hard Disk ?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


sector track- . Track ⺺ , sector track- vv vv .

㺺 track-, 㺺 sector- vvv. Sector - 256, 512 . , v v sector- cluster- v v.

Low-level formatting - track, sector- . Sector v . .
High-level formatting - v file allocation table ( v) v sector- . .

vv

 

Hundaga Hurelbaatar. Mar 22. 2001.


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006