PHP

.

HTML 㺺 . vv v . 2 v. v . . vv IP . IP . , , vvv . v v .

------------>
HTML
 
<-----------
URL

T v, v v v vv. ( ! ) , v . vv v INDEX DEFAULT v vv . v , v v. ֺ . . v v . v v DNS- . DNS URL- vv . ISP vv . ISP v HTML . v v HTML vv v. www.jishee.com v v!

1. Address "www.jishee.com" .
2. URL ISP vv .
3. ISP DNS vv URL- .
4. DNS URL- vv ISP .
5. ISP .
6. ISP .
7. ISP .
8. ISP- v .
        9. INDEX DEFAULT ISP .
10. ISP v .
11. v HTML vv .
12. link .
13. 9- v vvv .

DNS
2. <--------
ISP
1. <-------
URL
URL
3. ------->
4. ------->
IP
IP
6. <-------
5. <--------
IP
IP
7. -------->
8. -------->
index.html
index.html
9. պvv. v v .

vvv HTML vvv. .

2. <--------
1. <-------
URL
URL
3. ------->
4. ------->
HTML

v v . v v v HTML vv vv . v 㺺 v. v, v HTML . 人 v.