?
  ?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


v

11 26, 2000

, ? HTML ? v v v . vv v v v 㺺 .

Y

vv .
 

 • Web page - - 㺺 ( .) HTML "HTML tag" - . 
 • HTML - "Hyper TextMarkup Language" v 㺺, "markup language" v . ( : XML, SGML) 人 HTML- v . , , , , v HTML v .
 • Web browser - Netscape Navigator, Internet Explorer " " 㺺 v v :
  • Web browser- "Web Server"-vv , v , v .
  • ̺ Web browser HTML tag HTML v . 
 • Web server - , Web browser- v v vv v v . Yv v v v . v v "hosting charge" . v v . "host" . v Web server-vv Web browser- v v .


( Web browser vvv v . ( ) vvv vv.)
 


v

v . 㺺 "View Source" v . . vv vv v vv, . HTML v . v . v .
 

HTML Tag - HTML

HTML Tag HTML Web browser- . HTML- . 

     :   <center>, <body>

Web browser- :

     :   </center>, </body>

, 2 v v . 

v :

 • <HTML>  HTML .
 • <HEAD>  .
 • <TITLE> .
 • <BODY>  v v "" .
:
 • </BODY>

 • </HTML>

㺺 㺺 . vv v 㺺 Windows- Notepad, Macintosh- SimpleText .

. ( , copy-past vv .)

<html>
  <head>
    <title> </title>
  </head>
  <body>
    ? !!
  </body>
</html>

HTML v , , vv - v v vv. . .

Save . vv. Desktop , 人 anhniih.html .

Web browser- (Microsoft Internet explorer , Netscape Navigator). "File" "Open.." . "Browse"- anhniih.html - . v vv :

v :

 • " " .
 • "" " ? !!" .
 • browser- "Adress" C:\WINDOWS\DESKTOP\anhniih.html URL (Uniform Resource Locator- ) - . URL http://... vv .
, . v v .


 

Hundaga Hurelbaatar. 7:50 PM 00/11/26


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006