?
XYH ?
 
 

 
 
 vv
 ,
 ,
  vv
 v
  Y
  ...

 vv
vv
20- ,
vv
2-


Loading ...

Y v vv, v vv

v 㺺 . , v , , , . v vv, , vv v v v. Yv v , vv vv v v vv, v. v v v vv, v . , , v :

 • 43-43 vv, v ,
 • 23 v v vv ,
 • 17 v vv,
 • 2-3 v vv,
 • 1,6 ,
 • 300 v ,
 • vv 40 v v v.

vv v v v v , , v vv v . Yv:

 1. v .
 2. v 㺺 21 , , .
 3. v 뺺 v vvv v .

vv vvv , v , , v v vv v 㺺 vv , vv , vvvv, 㺺 , v v vvvv . v vv v v v . v .

v , v v v . 3 v 700 3 vv 1 v 900 3 . 600 v v 1200 3 v v 1400 3 .

v , , , v v v , vv v . v v . v "-" v 32 - vv vvv 104 v 66 v v .

v vv v vv, vv ⺺ v .

vv 4,6 v :

v v vvv
4600000 vv vv 4500000
3000000 100- , vv. vv. 16000000
1600000 v 1400000
100000 v 600000
600000 vv 400000
300000 vv 300000
100000 vv vv 200000
43000 vv 57000
23000 v v vv 19000
7000 v vv 16000
3000 v vv 4000
1600 v 1500
700 v 900
300 v vv 400
40 v 260
5 v v 35

vv , vv vv vv. vv v v. v , 1100-1200 3 , v . 㺺 v vv 뺺 v , vv vv vvv. v vv . v . vv vv . , .

v v vv 17 vv v , 15-16,1 v v vv . v v v v v. :

 • , vv vv 㺺 ,
 • , 뺺 v , v , vvv
 • , v , v , v 뺺 , v vv vvv v . v vv vvv . v vv vv v, vv vv, vvvvv v . . vv v , .

v vv vv , v v 㺺 v v . v v. Yv v v v, v v v v . v v . v vv v 뺺 .

v v . v vv v v, 뺺 , . v vv 뺺 v 뺺 , , v vv . , vv. v , v v.

v

v vv v v , , , , . v v v v v 12 v 㺺 :

10% 1 vv
7% 2
13% 3
17% 4 vv
23% 5
6% 6 vv
0,5% 7
5% 8
5% 9
10% 10
0,3% 11
3% 12

v vv v , v 㺺 v v . , , , . v vv, vv , vvv . vvv , , , , v, v .

vvv v , , v v . v v vv vv v vv , v v . vv v , v, . vv v v , , .

v

v , " v" 人 , vv . v - v v. v 㺺 v :

 • v vv
 • v, v .

. 㺺㺺 v . v, v v v v.

/v " v" ../

 
 
Dorj, Erhem Feb 04. 2001.